Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων στη Συνέλευση του Τμήματος

Εκτυπώσιμη μορφή

Αριθ. Πρωτ: 1680/33597

ΠΡΟΣ : Όλους τους Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής  (α: Προπτυχιακούς, β: Μεταπτυχιακούς και γ:Υποψήφιους Διδάκτορες) του Τμήματος ΔΠΦΠ.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π,  έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 2  παρ. β΄, 21 παρ. γ, δ και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114)

β) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)»

γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ. Β)                                                                           

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δυο (2) εκπροσώπων των φοιτητών, ήτοι σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία (από 01.12.2017 έως 30.11.2018) από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος, που θα συμμετέχουν στη Συνέλευση του Ιδρύματος, όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 1.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου: Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν:

αα) Οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,

 ββ) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και

γγ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και εγκρίνονται από την Πρύτανι του Ιδρύματος.

Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών είναι Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και συγκροτείται με απόφαση της Προέδρου.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2017,ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα 4 και σε ώρες που θα οριστούν από την Εφορευτική Επιτροπή.

Η Συνέλευση συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΠΦΠ (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641074138-74110 )έως την 14ηΝοεμβρίου, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 προκειμένου να πρωτοκολληθούν και υποβληθούν στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή δια της Προέδρου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής  με γραπτή τους δήλωση. Οι παραιτήσεις καθώς και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και υποβληθούν στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή δια της Προέδρου.

Σημείωση : Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το ΠΜΣ του Τμήματος  δεν είχε εισακτέους φοιτητές. Σύμφωνα με την παράγραφο ββ, δεν υπάρχει εκλογικό σώμα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

 

 

 
 

 

 

 

© 2008-2018, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων