Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π.

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.  την υπ΄ αριθμ 432/14560/8.6.2016 διαπιστωτική πράξη εκλογής της Καθηγήτριας κ. Παναγιώτας Μιχαλακάκου σε θέση Προέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με διετή θητεία και λήξη την 31.8.2018
2. το υπ΄αριθμ 1312/26506/22.9.2017 έγγραφο της Προέδρου του τμήματος κας Π. Μιχαλακάκου με το οποίο ορίστηκε Αναπλ Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ο Καθηγητής κ. Ευάγγελος Παπαδάκης, με θητεία από 22.9.2017 έως 31.8.2018
3. τις διατάξεις των άρθρων 23 και 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τευχ Α΄)
4. την  υπ΄αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Θ. με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»
5. την υπ’ αριθμ 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017(Α΄114)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ Β΄ Προτ. 191014/Ζ1/7.11.2017 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3969/13.11.2017, τ. Β΄)

Αποφασίζει
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη  Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, για θητεία δύο (2) ετών, ήτοι από 1/9/2018 έως 31/8/2020.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9:00 έως 13:00 και τόπος εκλογών, η αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων( Αγρίνιο).
Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 28/6/2018 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή.
 Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος(πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους ή Αναπληρωτές Προέδρους, δίπλα από το όνομά τους.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος(παρ. 6, άρθ. 23 του Ν. 4485/2017). Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής  είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ.  Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους έως την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (κτίριο κεντρικής Βιβλιοθήκης, είσοδος από την πλευρά της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 3ος όροφος, αρμόδια  κ. Γωγώ Δημοπούλου τηλ: 2610 969684) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary [at] engineering [dot] upatras [dot] gr.

Μέχρι την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία (1/6/2018) παρακαλείται η αρμόδια Υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος να αποστείλει τους εγκεκριμένους εκλογικούς καταλόγους των μελών Δ.Ε.Π (α΄ ομάδα εκλεκτόρων) και των μελών Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (β΄ ομάδα εκλεκτόρων) του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθούν στην αρμόδια τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

Η Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων παρακαλείται να μεριμνήσει σε συνεργασία με την Εφορευτική Επιτροπή για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων τα οποία μαζί με τα λευκά ψηφοδέλτια και τους εκλογικούς φακέλους(λευκούς για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και γαλάζιους για τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) θα παραδώσουν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος.

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 3 της ΥΑ υπ΄αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017(ΦΕΚ 3255, τ. Β΄), παρακαλείται για τη μέριμνα σχετικά με την τοποθέτηση δύο(2) καλπών(μία για την εκλογή Προέδρου και μία για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου) καθώς και για τη διαμόρφωση του χώρου σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων της Διεύθ/σης Εκτέλεσης και Συντήρησης ΄Έργων της ΓΔΤΥΠΔ (υπεύθυνος κ. Β. Αργυρόπουλος).

     

Ο  Κοσμήτορας

Οδυσσέας Κουφοπαύλου

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων