Ανακοίνωση για AlgaFeed4Fish (ΦυκοΤροφές), της δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά υλικά» - «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό»’’

Εκτυπώσιμη μορφή

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8524/Ι2/21.1.2019, Παράρτημα I, ΑΔΑ: ΨΦΣΧ4653ΠΣ-ΖΦΗ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με τίτλο «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ)», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση με τίτλο: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΗΣ και ακρωνύμιο AlgaFeed4Fish (ΦυκοΤροφές)», στην οποία συμμετέχει ως εταίρος το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Μετονομασία του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΦΕΚ 70/7-5-2019 τ.Α’).

Συνημμένα: 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος