Η Έρευνα στο Τμήμα

Printer-friendly version

Πέρα από τη συμβολή τους στο εκπαιδευτικό έργο, τα μέλη του Τμήματος εργάζονται με τη βοήθεια πολλών μεταπτυχιακών φοιτητών και αρκετών εξωτερικών συνεργατών για την προαγωγή της γνώσης στα διάφορα θεωρητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων της Σχολής (από ΕE, ΓΓΕΤ και ιδιωτικούς/δημόσιους φορείς) αποδεικνύουν πως οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι πετυχημένες.

Το δημοσιευμένο έργο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην ΔΠΦΠ) είναι εντυπωσιακό και πολύ υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλα συναφή πανεπιστημιακά Τμήματα της Ελλάδας, η ακόμη και με άλλα μεγαλύτερα και παλαιότερα πανεπιστημιακά Τμήματα. Ο ρυθμός παραγωγής δημοσιεύσεων είναι υψηλός (υψηλότερος του μέσου όρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και αποδεικνύει ότι τα μέλη του Τμήματος εργάζονται εντατικά και παραγωγικά, παρά τις σημαντικές ελλείψεις στις ερευνητικές υποδομές και επικουρικό προσωπικό. Παράλληλα, και ποιοτικοί δείκτες όπως ο αριθμός ετεροαναφορών, καθώς και ο συντελεστής απήχησης (impact factor) των περιοδικών που δημοσιεύουν τα μέλη του Τμήματος, δείχνουν την υψηλή ποιότητα του ερευνητικού έργου που επιτελείται.

Συνοπτικά, ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ αυξήθηκε από 1,40 άρθρα ανά μέλος ΔΕΠ το 2001 σε 3,59 άρθρα ανά μέλος ΔΕΠ το 2008 ενώ ο μέσος αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ ανά έτος είναι 2,15 για το διάστημα 2000 ως 2008. Τέλος, η έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα συζητείται εκτενώς και στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα 466 άρθρα που έχουν δημοσιεύσει τα μέλη του Τμήματος, έχουν αναφερθεί σε 4684 άλλα άρθρα (μέσος όρος αναφορών ανά άρθρο 10,05). Το πιο συχνά αναφερόμενο άρθρο έχει λάβει 169 αναφορές. Τέλος, τα άρθρα αυτά δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά με μέσο συντελεστή απήχησης 2,03.

© 2008-2021, Department of Environmental Engineering