Ερευνητική Αξιολόγηση για το έτος 2014

Printer-friendly version

Η ετήσιος ρυθμός παραγωγής ερευνητικού έργου αυξήθηκε από 2,60 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ το έτος 2000 σε 3,52 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ το έτος 2014. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός παραγωγής δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ ανέρχεται σε 3,00 δημοσιεύσεις/ΔΕΠ για όλη την περίοδο λειτουργίας του Τμήματός μας.Documents: 
© 2008-2020, Department of Environmental Engineering