Αθανασία Τεκερλεκοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη - εκλογή 1/10/2019)

Περιβαλλοντικής Μηχανικής με έμφαση στις Βιολογικές Διεργασίες Πόσιμου Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Γραφείο: 1ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 264107-4204
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: atekerle [at] upatras [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1997)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2006)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μελέτη των μηχανισμών βιολογικής απομάκρυνσης ρύπων από το πόσιμο νερό με τη χρήση πορωδών μέσων
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Δ. Βαγενάς

Δημοσιεύσεις Scopus: 39, h=15, citations>650

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • TSOLCHA ON, TEKERLEKOPOULOU AG*, AKRATOS CS, BELLOU S, AGGELIS G, KATSIAPI M, MOUSTAKA-GOUNIC M, VAYENAS DV. 2015. "Treatment of second cheese whey effluents using a Choricystis-based system with simultaneous lipid production" Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Article in Press
  • TATOULIS TI, TEKERLEKOPOULOU AG*, AKRATOS CS, PAVLOU S and VAYENAS DV. 2015. Aerobic Biological Treatment of Second Cheese Whey in Suspended and Attached Growth Reactors. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, DOI 10.1002/jctb.4515
  • MICHAILIDES MK, TEKERLEKOPOULOU AG*, AKRATOS CS, COLES S, PAVLOU S and VAYENAS DV. 2015. Molasses as an efficient low cost carbon source for biological Cr(VI) removal. Journal of Hazardous Materials, 281: 95-105
  • PELENDRIDOU K, MICHAILIDES MK, ZAGKLIS DP, TEKERLEKOPOULOU AG*, PARASKEVA CA, VAYENAS DV. 2013. Treatment of olive mill wastewater using a coagulation-flocculation process either as a single step or as post-treatment after aerobic biological treatment.  Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 89(12), 1866-1874
  • TEKERLEKOPOULOU AG*, PAVLOU S, VAYENAS DV. 2013. Removal of ammonium, iron and  manganese from potable water in biofiltration units: A review. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 88: 751-773
  • TEKERLEKOPOULOU AG*, TSIFLIKIOTOU M, AKRITIDOU L , VIENNAS A , TSIAMIS G , PAVLOU S, BOURTZIS K  &  VAYENAS DV. 2013. Modelling of biological Cr(VI) removal in draw-fill reactors using microorganisms in suspended and attached growth systems. Water Research, 47(2):623-636
  • MICHAILIDES M, CHRISTOU G, AKRATOS CS, TEKERLEKOPOULOU AG & VAYENAS DV*. 2011. Composting of olive leaves and pomace from a three-phase olive mill plant. International Biodeterioration and Biodegradation, 65 (3): 560-564

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Τεχνολογίες επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών/τοξικών αποβλήτων με χρήση φυσικοχημικών και κυρίως βιολογικών διεργασιών, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους
  • Έλεγχος των εγκαταστάσεων βιολογικής απομάκρυνσης ρύπων από το νερό (αμμωνία, σίδηρος, μαγγάνιο),  βιολογικής επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (τυροκομείου, ελαιοτριβείου, βρώσιμης ελιάς, οινοποιείου, εξασθενούς χρωμίου) καθώς και μοντελοποίηση των διεργασιών για τον ορθολογικό σχεδιασμό οικονομικών και αποτελεσματικών συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων

 

Μαθήματα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Ρευστομηχανική

Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Χημικές διεργασίες

Επεξεργασία και Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος