Προσωπικό

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι εργαζόμενοι που στελεχώνουν το Τμήμα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ). Σε τέσσερις βαθμίδες μπορούν να διακριθούν τα μέλη ΔΕΠ. Ξεκινώντας από την βαθμίδα του Λέκτορα και ανεβαίνοντας ιεραρχικά συναντούμε την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και τέλος την βαθμίδα του Καθηγητή.

Οι διδακτικές, ερευνητικές και εργαστηριακές ανάγκες πολλές φορές καλύπτονται από επιστήμονες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80.

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). Τα μέλη ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Τμήματος, προσφέροντας εξειδικευμένες εργαστηριακές/τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Τμήματος.

Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ). Τα μέλη ΕΕΔΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

To Διοικητικό Προσωπικό απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμους ή με σύμβαση αορίστου χρόνου) οι οποίοι υπάγονται στην διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών.

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος