Διοικητικό Προσωπικό

Εκτυπώσιμη μορφή

Γραμματέας Τμήματος: Ευάγγελος Σιάμος, ΠΕ  Διοικητικού Οικονομικού. Τηλ. 26410-74112


1. Χρήστου Ευσταθία, ΔΕ Παρασκευαστών, Διοικητικός. Αρμόδια για γενικά, φοιτητικά θέματα. Τηλ. 26410-74138, ehristou [at] upatras [dot] gr

2. Αυγέρης Νικόλαος, ΔΕ Γεωτεχνικών, Διοικητικός. Αρμόδιος πρωτοκόλλου. Τηλ. 26410-74110, navgeris [at] upatras [dot] gr

3. Παναγιώτα Δεληγιάννη, ΕΤΕΠ. Αρμόδια για γενικά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά θέματα. Τηλ. 26410-74120, pdeligia [at] upatras [dot] gr

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων