Διοικητικό Προσωπικό

Εκτυπώσιμη μορφή

Γραμματέας Τμήματος: Ευάγγελος Σιάμος, ΠΕ  Διοικητικού Οικονομικού. Τηλ. 26410-74112


1. Χρήστου Ευσταθία, ΔΕ Παρασκευαστών, Αρμόδιος πρωτοκόλλου, Αρμόδια για γενικά, φοιτητικά θέματα, ορκωμοσίες. Τηλ. 26410-74138, ehristou [at] upatras [dot] gr

2. Αυγέρης Νικόλαος, ΔΕ Γεωτεχνικών.Τηλ. 26410-74110, navgeris [at] upatras [dot] gr

3. Παναγιώτα Δεληγιάννη, ΕΤΕΠ, Εύδοξος. Τηλ. 26410-74120, pdeligia [at] upatras [dot] gr

4. Ευαγγελία Τσέλιου, ΠΕ Διοικητικού οικονομικού. Γραμματειακή Υποστήριξη, Αρμόδιος για γενικά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά θέματα και απόφοιτους. Τηλ. 26410-74122, etseliou [at] upatras [dot] gr

© 2008-2019, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος