Δημήτριος Βλαστός

Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης
Γραφείο: 1ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 264107-4148
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dvlastos [at] upatras [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (1989)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (1997)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Γενετικές επιδράσεις της διυδροχλωρικής σετιριζίνης (Cetirizine dihydrochloride) σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων in vitro
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγήτρια Γ. Στεφάνου

 

Δημοσιεύσεις Scopus:37, h=14, citations>440

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • ANTONOPOULOU M, VLASTOS D, KONSTANTINOU I. 2015. Photocatalytic degradation of pentachlorophenol by N-F-TiO2: Identification of intermediates, mechanism involved, genotoxicity and ecotoxicity evaluation, Photoch Photobio Sci., 14: 520-527
  • VLASTOS D, MADEMTZOGLOU D, DROSOPOULOU E, EFTHIMIOU I, CHARTOMATSIDOU T, PANDELIDOU C, ASTYRAKAKI M, CHALATSI E, MAVRAGANI-TSIPIDOU P. 2013. Evaluation of the genotoxic and antigenotoxic effects of Chios mastic water by the in vitro micronucleus test on human lymphocytes and the in vivo wing somatic test on Drosophila, PLoS ONE 8(7): e69494. doi:10.1371/journal.pone.0069494
  • TOUFEXI E, TSARPALI V, EFTHIMIOU I, VIDALI M-S, VLASTOS D, DAILIANIS S. 2013. Environmental and human risk assessment of landfill leachate: an integrated approach with the use of cytotoxic and genotoxic stress indices in mussel and human cells. J. Hazard. Mater., 260: 593-601
  • VLASTOS D, NTINOPOULOS A. 2011. Induction of micronuclei on Greek hair-dressers occupationally exposed to chemical mixtures. Env. Toxic., 26 (5): 506-514
  • SKOUTELIS CG, VLASTOS D, KORTSINIDOU MC, THEODORIDIS IT, PAPADAKI MI. 2011. Induction of micronuclei by 2-hydroxypyridine in water and elimination of solution genotoxicity by UVC (254 nm) photolysis. J. Hazard. Mater., 197: 137-143
  • VLASTOS D, MOSHOU H, EPEOGLOU K. 2010. Evaluation of genotoxic effects of semicarbazide on cultured human lymphocytes and rat bone marrow. Food Chem. Toxicol., 48: 209-214

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Έλεγχος της γενετικής δράσης φυσικών και χημικών παραγόντων του περιβάλλοντος σε in vitro και in vivo συνθήκες
  • Έλεγχος και εκτίμηση της γενοτοξικής δράσης ρύπων στο περιβάλλον καθώς και ρύπων που υφίστανται διεργασίες αποικοδόμησης με χρήση προηγμένων τεχνολογιών και μεθόδων
  • Εκτίμηση αντιμεταλλαξιγόνου και αντιγενοτοξικής δράσης φυτικών συστατικών-εκχυλισμάτων

Περισσότερα για τις ερευνητικές δραστηριότητες     

 

Μαθήματα

Γενική Βιολογία

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Ηθική

Περιβαλλοντική τοξικολογία & Μεταλλαξιγένεση

Ειδικά Θέματα Γενετικής Μηχανικής

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος