Νικόλαος Χ. Κούτσιας

Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Γραφείο: 1ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 264107-4201
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nkoutsia [at] upatras [dot] gr
Βιογραφικό
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου (1993)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νικης (2001)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Φασματική Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση των Καμένων Εκτάσεων στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Μ. Καρτέρης

Δημοσιεύσεις Scopus:63, h=22, citations>1800

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • N. KOUTSIAS, M. PLENIOU. 2015. Comparing the spectral signal of burned surfaces between Landsat-7 ETM+ and Landsat-8 OLI sensors. International Journal of Remote Sensing, 36(14): 3714-3732
 • KOUTSIAS, N., G. XANTHOPOULOS, D. FOUNDA, F. XYSTRAKIS, F. NIOTI, M. PLENIOU, G. MALLINIS, M. ARIANOUTSOU. 2013. On the relationships between forest fires and weather conditions in Greece from long-term national observations (1894-2010). International Journal of Wildland Fire 22:493-507
 • KOUTSIAS N, ARIANOUTSOU M, KALLIMANIS AS, MALLINIS G, HALLEY JM, DIMOPOULOS P. 2012. Where did the fires burn in Peloponnisos, Greece the summer of 2007? Evidence for a synergy of fuel and weather. Agricultural and Forest Meteorology, 156: 41-53
 • MALLINIS N, KOUTSIAS N, TSAKIRI-STRATI M, KARTERIS M. 2008. Object-based classification of a Quickbird high spatial resolution imagery for delineating forest vegetation polygons in a Mediterranean test site. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 63(2): 237-250
 • KOUTSIAS N, KARTERIS M, CHUVIECO E. 2000. The use of intensity-hue-saturation transformation of Landsat-5 Thematic Mapper data for burned area mapping. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 66(7): 829-839
 • KOUTSIAS N, KARTERIS M. 1998. Logistic regression modeling of multitemporal Thematic Mapper data for burned area mapping. International Journal of Remote Sensing, 19(18): 3499-3514

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Τηλεπισκόπηση
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης με πεδίο εφαρμογής τις δασικές πυρκαγιές, τις φυσικές καταστροφές, και την οικολογία τοπίου
 • Εφαρμοσμένες πολυδιάστατες στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων
 • Γεωστατιστική και ανάλυση σημειακών χωρικών προτύπων με ιδιαίτερη έμφαση στη χωρο-χρονική ανάλυση των εστιών έναρξης των δασικών πυρκαγιών
 • Μοντελοποίηση δεδομένων σε συνθήκες χωρικής αβεβαιότητας

 

Μαθήματα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Τηλεπισκόπηση

Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης

Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος