Παπαδάκη Μαρία

Καθηγήτρια Χημείας και Διεργασιών Περιβάλλοντος
Γραφείο: 1ος όροφος
Τηλέφωνο: +30 246107-4184
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marpapadaki [at] upatras [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992)
Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Απόλυτη Μέθοδος Μέτρησης Ιξώδους Υγρών
Επιβλέπων (Supervisor) Διδακτορικής Διατριβής: Καθηγητής Μ. Ασσαέλ

Δημοσιεύσεις Scopus:73, h=20, citations>1200

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Zhao, L.; Zhu, W., Papadaki, M.I., Mannan, M.S. and Akbulut, M., Probing into Styrene Polymerization Runaway Hazards: Effects of the Monomer Mass Fraction, ACS OMEGA,  4(3), 2019: 8136-8145
  • Wang, J.Y., Huang, Y.Y., Wilhite, B.A., Papadaki, M., Mannan, M.S., Toward the Identification of Intensified Reaction Conditions Using Response Surface Methodology: A Case Study on 3-Methylpyridine N-Oxide Synthesis, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH,  58(15) 2019:6093-6104
  • Pitsadioti, I Lapouridis, K Georgopoulos, S., Antonopoulou, M. and Papadaki, M. Thermal decomposition of hydroxylamine in aqueous solutions in the presence of NaCl, KCl or Na2SO4 in the temperature range 120 oC-140 oC , JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES, 49, 2017, 177-182
  • Antonopoulou, M., Giannakas, A., Bairamis, F. , Papadaki, M and Konstantinou, I., Degradation of organophosphorus flame retardant tris (1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP) by visible light N,S-codoped TiO2 photocatalysts, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 318,2017: 231-239
  • Skoutelis, C.,  Antonopoulou, M., Konstantinou, I.,  Vlastos, D. and  Papadaki, M.  Photodegradation of 2-chloropyridine in aqueous solution: Reaction pathways and genotoxicity of intermediate products, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 321, 2017, 753-763
  • Escobar-Hernandez, H.U., Gustafson, R.M., Papadaki, M.I., Sachdeva, S. and Mannan, M.S., Thermal Runaway in Lithium-Ion Batteries: Incidents, Kinetics of the Runaway and Assessment of Factors Affecting Its Initiation, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 163, 2016, A2691-A2701
  • {C}{C}{C}{C}

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στους τομείς της ασφάλειας χημικών και βιομηχανικών διεργασιών, του σχεδιασμού χημικών αντιδραστήρων και της κινητικής χημικών αντιδράσεων, της κατάλυσης, της θερμιδομετρίας, της επεξεργασίας λυμάτων μέσω προχωρημένων οξειδωτικών τεχνολογιών και μεθόδων και της φυτοαποκατάστασης, της βιωσιμότητας και της αξιοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας και των απορριμμάτων (βλ. http://ipropbio.sdu.dk/)

 

Μαθήματα

Ισοζύγια μάζας και ενέργειας

Καταλυτικές Διεργασίες και Περιβάλλον

Ασφάλεια Διεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος