Οικολογία και Αειφορία στη Διαχείριση

Εκτυπώσιμη μορφή

Η οικολογία μελετά τις σχέσεις των έμβιων όντων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Μια παραδοσιακή μεν αλλά και ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη, άρρηκτα συνδεδεμένη με σύγχρονα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των πυρκαγιών. Καταγράφουμε, χαρτογραφούμε και μελετούμε οικολογικά τα πρότυπα κατανομής της βιοποικιλότητας, και τη δομή του τοπίου σε μια ποικιλία οικοσυστημάτων και σε διάφορες χωρικές κλίμακες. Ερευνούμε ιδιαίτερα τις βιοκοινότητες των φυτών, εντόμων, αμφιβίων, ερπετών, πουλιών και θηλαστικών σε δασικά, αγροτικά, ορεινά και ποτάμια οικοσυστήματα. Έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση και τη βιοπαρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέοντας άμεσα την έρευνα με την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Ταυτόχρονα, μελετώντας τις επιπτώσεις και τους περιβαλλοντικούς όρους ορθολογικής αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιχειρούμε να υπάρξει ενσωμάτωση της πράσινης ανάπτυξης στη διαχείριση των κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών και το πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ στις προστατευόμενες περιοχές. Επιπλέον, μοντελοποιούμε τα οικολογικά δεδομένα και μελετούμε το τοπίο με σύγχρονες μεθόδους τηλεπισκόπησης. Απώτερος στόχος η απόκτηση δεξιοτήτων από τους διαχειριστές περιβάλλοντος ώστε να επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήματα και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν ορθές διαχειριστικές πρακτικές στα φυσικά οικοσυστήματα, με στόχο να διατηρείται η βιοποικιλότητα με παράλληλη αειφορική χρήση των φυσικών πόρων από τις τοπικές κοινωνίες.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων