Η Ρύπανση και ο Έλεγχός της

Εκτυπώσιμη μορφή

Η μελέτη της τύχης και της μεταφοράς των ρύπων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον αποτελεί πολύ σημαντικό κεφάλαιο της επιστήμης. Η κατανόηση των μηχανισμών των αλληλεπιδράσεων των ρύπων με το περιβάλλον (φωτοδιάσπαση, χημικές αντιδράσεις διάσπασης, προσρόφηση, μεταφορά, βιοαποικοδόμηση κ.α.) συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη μέτρων και στην πρόληψη. Πολλές πολύπλοκες και εξειδικευμένες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Έννοιες όπως η φυσικοχημεία, τα βαρέα μέταλλα, τα φυτοφάρμακα, οι ελεύθερες ρίζες, οι οργανικές ενώσεις, η φασματοσκοπία, η κατάλυση, η ακτινοβολία, η αντιρύπανση δεσπόζουν σε αυτόν τον χώρο. Η κατανόηση σε μοριακό επίπεδο των αλληλεπιδράσεων των ρύπων και η ικανότητά μας να τους προσδιορίζουμε ποιοτικά και ποσοτικά σε πάρα πολύ μικρές συγκεντρώσεις σε όλα τα περιβαλλοντικά υποστρώματα με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές, μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε τεχνικές και τεχνολογίες για την αντιμετώπισή τους.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων