Οι Επιπτώσεις της Ρύπανσης στον Άνθρωπο

Εκτυπώσιμη μορφή

Η μελέτη της επίδρασης της ρύπανσης στον άνθρωπο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μελέτης της γενετικής δράσης φυσικών και χημικών παραγόντων του περιβάλλοντος (ακτινοβολία, φαρμακευτικές ενώσεις, ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, φυτοφάρμακα κ.α.) σε in vitro και in vivo συνθήκες με τη χρήση κλασικών και μοριακών μεθόδων. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν ως μοντέλα μελέτης τόσο καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων από περιφερικό αίμα, όσο και υλικά από πειραματόζωα όπως αρουραίοι, ποντίκια και ψάρια.
Στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού τομέα εντάσσονται:

  • Η μελέτη γενοτοξικών επιδράσεων και αξιολόγηση του κινδύνου της επαγγελματικής και μη έκθεσης του ανθρώπου σε χημικούς και φυσικούς παράγοντες.
  • Η μελέτη της αλληλεπίδρασης επικίνδυνων και μη περιβαλλοντικών παραγόντων και οι συνέπειές τους στις φυσικοχημικές ιδιότητές τους και την ενδεχόμενη γενοτοξική δράση τους.
  • Η μοριακή μελέτη των αναδιατεταγμένων χρωμοσωμάτων που παρατηρούνται στις καρκινικές εξεργασίες.
© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων