Η Διαχείριση Πόσιμου Νερού, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

Εκτυπώσιμη μορφή

Το τρίπτυχο πόσιμο νερό – υγρά απόβλητα – στερεά απόβλητα αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο πονοκέφαλο των Διαχειριστών Περιβάλλοντος στη χώρα μας και όχι μόνο. Η ανάπτυξη βιολογικών τεχνολογιών επεξεργασίας νερού και αποβλήτων αποτελεί πρόκληση καθώς ελαχιστοποιούν το κόστος και είναι φιλικές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η ορθολογιστική διαχείρισή τους όμως αποτελεί συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων για το πόσιμο νερό, τα υγρά και τα στερεά απόβλητα είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση αποτελούν ορολογία πια της καθημερινότητάς μας. Σημαντική επίσης τεχνολογία στη διαχείριση υγρών αποβλήτων είναι και η χρήση των Τεχνητών Υγροβιοτόπων. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη επεξεργασία των αποβλήτων από ειδικά φυτά “καθαρισμού” (υδρόχαρη φυτά) και αντικαθιστά τη μέθοδο της ενεργού ιλύος (δευτεροβάθμια επεξεργασία). Από οικονομοτεχνική σκοπιά, αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική και πολύ οικονομική εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τις συμβατικές εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Τέλος, σημαντική βοήθεια στον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης πόσιμου νερού αλλά και υγρών και στερεών αποβλήτων μπορεί να προσφέρει η μαθηματική προσομοίωσή τους σε διάφορες κλίμακες. Τέτοια μαθηματικά εργαλεία είναι απαραίτητα για την σε βάθος κατανόηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στα συστήματα αυτά και έτσι συμβάλλουν στο σχεδιασμό συστημάτων και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων