Η Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Οικοσυστημάτων

Εκτυπώσιμη μορφή

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων αποτελεί προτεραιότητα για τον Διαχειριστή Περιβάλλοντος λόγω της σημασίας του υδάτινου στοιχείου για την ίδια τη ζωή. Η βιολογία και οικολογία οργανισμών σε θαλάσσιες περιοχές, σε λιμναία και ποτάμια οικοσυστήματα της Ελλάδας αποτελούν αντικείμενο μελέτης του Τμήματος. Συγκεκριμένα το ενδιαφέρον εστιάζεται στη γεωγραφική κατανομή, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή, τη διατροφή και τις σχέσεις όλων αυτών των παραγόντων με την αφθονία και γενικά την παρουσία των διαφόρων ειδών στο χώρο και το χρόνο, αλλά και με τους αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. Η υδροδυναμική λιμνών και των ταμιευτήρων, οι μηχανισμοί ρύπανσης εσωτερικών υδάτων, η προσομοίωση της κυκλοφορίας και της ρύπανσης των εσωτερικών υδάτων με αριθμητικές μεθόδους, οι δείκτες ταξινόμησης ποιότητας εσωτερικών υδάτων, τα διαχειριστικά ομοιώματα σε υδρολογικές λεκάνες, η δημιουργία εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων και βιώσιμη αξιοποίηση υδατικού δυναμικού υδρολογικών λεκανών, συμπληρώνουν την ερευνητική προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων