Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και η Τηλεπισκόπηση

Εκτυπώσιμη μορφή

Η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν τη χωρική κατανομή χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων των οργανωμένων κοινωνιών. Βασική προϋπόθεση για τη συστημική προσέγγιση και διαχείριση των φυσικών, χερσαίων και υδατικών, οικοσυστημάτων αποτελεί η εισαγωγή νέων σύγχρονων μεθόδων συλλογής και ανάλυσης των απαραίτητων δεδομένων. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος απογραφής και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος που να βασίζεται σε ένα ημι-αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής δεδομένων θεωρείται ως μια παραγωγική και οικονομική επένδυση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών περιοχών. Η τηλεπισκόπηση και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών χρησιμοποιούνται ως σύγχρονα εργαλεία για την καταγραφή και παρακολούθηση του περιβάλλοντος, τη συλλογή δεδομένων και τέλος την επεξεργασία και ανάλυση αυτών με στόχο την εξαγωγή των επιθυμητών πληροφοριών.

© 2008-2019, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων