Περιβάλλον & Ενέργεια

(ΠΥ. 620)

 
Περιεχόμενα:  1. Εισαγωγή (κατανάλωση ενέργειας και περιβαλλοντικά προβλήματα, σενάρια αύξησης ενεργειακής κατανάλωσης, αναγκαιότητα ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών). 2. Βασικές έννοιες (ενέργεια και μορφές, ενεργειακές μετατροπές και θερμοδυναμικοί νόμοι). 3. Πηγές Ενέργειας (Γενικά περί συμβατικών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ενεργειακό ισοζύγιο, συμμετοχή ενεργειακών πηγών παγκοσμίως και στην Ελλάδα). 4. Συμβατικές πηγές και περιβαλλοντικές επιδράσεις (άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). 5. Πυρηνική ενέργεια και περιβαλλοντικές επιδράσεις (σχάση και σύντηξη). 6. Ηλιακή Ακτινοβολία (Μοντέλα, μετρήσεις, εκτίμηση, οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο). 7. Ηλιακή Ενέργεια (παθητικά και ενεργητικά συστήματα, βιοκλιματικό κτίριο). 8. Ηλιακή Ενέργεια (φωτοβολταϊκά στοιχεία, υλικά εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας). 9. Αιολικό Δυναμικό (Χρονοσειρά, Κατανομή Weibull). 10. Αιολική Ενέργεια και τεχνολογία ανεμογεννητριών (προσδιορισμός, παράκτια, περιγραφή Α/Γ, ανάλυση κύκλου ζωής). 11. Ενέργεια του νερού (υδραυλική, ωκεανών, κυμάτων). 12. Ενέργεια βιομάζας και γεωθερμική ενέργεια. 13. Ενέργεια υδρογόνου (κυψέλες υδρογόνου, μεμβράνες ανταλλαγής πρωτονίων, συστοιχίες υδρογόνου) και  προηγμένα υβριδικά συστήματα (συστήματα υποβοηθούμενα από επιταχυντή, γάμμα κύτταρα).
 
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος