Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

(ΠΥ.710)

Περιεχόμενα: Μηχανική υγρών αποβλήτων-Ανασκόπηση, Παροχές υγρών αποβλήτων, χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων (φυσικά, χημικά και βιολογικά), Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, Τύποι αντιδραστήρων, Μονάδες φυσικής επεξεργασίας (μέτρηση παροχής, εσχαρισμός, εξισορρόπηση παροχής, ανάμειξη, ιζηματοποίηση, καθίζηση, επίπλευση, διήθηση, μεταφορά αερίων), Μονάδες χημικής επεξεργασίας (χημική κατακρήμνιση, προσρόφηση, απολύμανση), Μονάδες Βιολογικής επεξεργασίας (αερόβιες-αναερόβιες, σε αιώρημα-προσκολλημένης ανάπτυξης, Επεξεργασία λάσπης, Φυσικά συστήματα επεξεργασίας. Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιούνται 1-2 εκπαιδευτικές εκδρομές σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Ζ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 4

Διδάσκων:

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος