Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση

(ΠΥ.720)

Περιεχόμενα: Αρχές αναλυτικής χημείας. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Προκατεργασία και συντήρηση δειγμάτων. Στατιστική ανάλυση δεδομένων και εκτίμηση σφαλμάτων. Standard Methods. Βασική οργανολογία. Φασματοσκοπικές μέθοδοι. Φασματοσκοπία ορατού, υπεριώδους, υπερύθρου. Αέρια χρωματογραφία (GC, GC-MS).Yγρή χρωματογραφία (HPLC). Ιοντική χρωματογραφία. Φασματομετρία μάζας. Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης. Μέθοδοι Ακτίνων –Χ (XRF). Ηλεκτροαναλυτικές μέθοδοι. Τεχνικές ανάλυσης στερεών δειγμάτων. Προσδιορισμός αέριων ρύπων. Χημική ανάλυση σωματιδιακής ύλης. Φυσικοχημικός έλεγχος νερών. Παράμετροι οργανικής ρύπανσης νερών. Μέταλλα και τοξικά στοιχεία. Έλεγχος στερεών αποβλήτων. Μέτρηση ακτινοβολίας. Μέτρηση θορύβου.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Ζ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 4

Διδάσκοντες: Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Κωνσταντίνου Ιωάννης

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος