Ασφάλεια Διεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία

(ΠΥ.730)

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην θερμοχημεία χημικών αντιδράσεων και θερμιδομετρία – Ανάλυση των σοβαρότερων ατυχημάτων που οφείλονται στην απώλεια θερμικού ελέγχου χημικών (ή πυρηνικών) αντιδράσεων (Flixborough, Seveso, Bhopal, κλπ.). Τοξικότητα ουσιών και μέθοδοι προστασίας. Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία για θέματα ασφάλειας. Εισαγωγή στις μεθόδους αποτίμησης επικινδυνότητας (HAZOP/HAZAN, fault trees, what if, ...) Αρχές ενγενούς ασφαλείας (inherent safety) σε όλους τους χώρους. Εισαγωγή στις μεθόδους εντατικοποίησης διεργασιών (process intensification and micro-reactors) ως δυνατές εναλλακτικές λύσεις των μεγάλης κλίμακας επικινδύνων διεργασιών.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Ζ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων: Παπαδάκη Μαρία

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος