Τεχνική Υδρολογία

(ΠΥ.740)

Περιεχόμενα: Η ύλη που διδάσκεται στο μάθημα αυτό αφορά: τον υδρολογικό κύκλο, στατιστική και στοχαστική ανάλυση χρονοσειρών, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, στοιχεία γεωμορφολογίας, εξάτμιση και διαπνοή, διήθηση και εδαφική υγρασία, περίσσευμα βροχής, επιφανειακή απορροή, πλημμυρικές απορροές, ξηρασία, μαθηματικά μοντέλα, διάβρωση, στερεοπαροχές, νέες τεχνικές τηλεπισκόπησης, φωτοερμηνεία, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στην υδρολογία.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Ζ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 4

Διδάσκων: Ακράτος Χρήστος

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος