Υδατική Ρύπανση

(ΠΥ.810)

Περιεχόμενα: Πηγές και Κατηγορίες ρύπανσης, Παράμετροι οργανικής ρύπανσης των νερών (διαλυμένο οξυγόνο, BOD, CΟD, ΤΟC), Θρεπτικά συστατικά (άζωτο, φωσφόρος), Ευτροφισμός, Δείκτες ρύπανσης, Κυριότερες κατηγορίες ρύπων, Βαρέα Μέταλλα, Οργανοκασσιτερικές ενώσεις, Τοξικές Οργανικές Ενώσεις, Χλωριωμένοι και Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, Φαινόλες, Διοξίνες, Διβενζοφουράνια και Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια, Απορρυπαντικά, Ενδοκρινικοί διαταράκτες, Παρασιτοκτόνα, Βιοκτόνα, Υπολείμματα φαρμακευτικών ουσιών, Χρώματα βαφών. Τύχη των ρύπων στα ύδατα (Κατανομή, διασπορά και αντιδράσεις), Θερμική ρύπανση, Ραδιενέργεια. Μεθοδολογίες ελέγχου ρύπανσης, Εκτίμηση Επιπτώσεων και Οικολογικού κινδύνου, Όρια ποιότητας νερών, Νομοθεσία (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία).

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Η' (Εαρινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων: Κωνσταντίνου Ιωάννης

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος