Περιβάλλον και Υλικά

(ΠΥ.820)

Περιεχόμενα: Βασικές αρχές της επιστήμης των υλικών. Φυσική στερεού σώματος. Θερμικές-Μηχανικές ιδιότητες. Φυσικοχημεία επιφανειών. Πορώδη υλικά. Προσρόφηση. [Χαμηλού κόστους προσροφητικά υλικά, μικροπορώδη μεσοπορώδη υλικά.]. Επίδραση ρύπανσης στα υλικά [δομικά υλικά, πολιτισμικά υλικά, υλικά εδάφους]. Επίδραση ακτινοβολίας στα υλικά [δομικά υλικά, πολιτισμικά υλικά, υλικά εδάφους]. Εφαρμογές υλικών σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες. [Αποθήκευση υδρογόνου σε πορώδη υλικά. Μέθοδος της Μοριακής Αποτύπωσης. Κατάλυση καυσαερίων, τριαδικοί καταλυτές. Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή. Αξιολόγηση μεθόδων]. Ενεργειακά Υλικά [ημιαγωγοί, φωτοκαλυτικά υλικά

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Η' (Εαρινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκοντες: Δεληγιαννάκης Ιωάννης

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος