Τεχνικοοικονομικές Μελέτες

(ΠΥ.830)

Περιεχόμενα: Μεθοδολογία σχεδιασμού: Μελέτη σκοπιμότητας. Προμελέτη. Κλαδική ανάλυση. Αναλυτικός σχεδιασμός. Τελικός σχεδιασμός. Σχεδιασμός και προδιαγραφές εξοπλισμού. Μετασχεδιαστικά στάδια. Γενικά Στοιχεία Σχεδιασμού. Στοιχεία Λογιστικής: Ενεργητικό. Παθητικό. Ισολογισμός. Έσοδα. Έξοδα. Αποτελέσματα χρήσεως. Δείκτες παραγωγικότητας. Απόσβεση. Προϋπολογισμός Κόστους Επένδυσης: Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος. Προϋπολογισμός κόστους πάγιας επένδυσης. Προϋπολογισμός κόστους λειτουργίας. Δαπάνες εκκίνησης. Διαχρονική Αξία Χρήματος: Τόκος. Παρούσα και μελλοντική αξία. Περιοδικές χρηματοροές. Διηνεκής αντικατάσταση-κεφαλοποιημένο κόστος. Αξιολόγηση Επενδύσεων: Οικονομικά κριτήρια. Αποδοτικότητα επένδυσης. Καθαρά παρούσα αξία. Εσωτερικός βαθμός απόδοσης. Σύγκριση εναλλακτικών επενδύσεων.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Η' (Εαρινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων: Παπαδάκης Ευάγγελος

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος