Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

(ΠΥ.910)

Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιλογή έργων και θεμάτων. Θεσμικό πλαίσιο και κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων. Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Περιεχόμενα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εισαγωγικά στοιχεία και ομάδα μελέτης. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (φάσεις κατασκευής και λειτουργίας). Μέτρηση και διάδοση θορύβου από σημειακές και γραμμικές πηγές. Διασπορά αέριων ατμοσφαιρικών ρύπων. Υδρόσφαιρα και υδατική ρύπανση. Κατείσδυση εδαφικών ρύπων μέσα από τους εδαφικούς ορίζοντες και ισόθερμες προσρόφησης. Μέθοδοι εκτίμησης των επιπτώσεων στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης επιπτώσεων. Προτεινόμενα μέτρα ελέγχου των επιπτώσεων. Παρακολούθηση των επιπτώσεων. Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Εμπειρία από την εφαρμογή των περιβαλλοντικών μελετών στην Ελλάδα.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Θ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκοντες: Παπαδάκης Ευάγγελος, Δημόπουλος Παναγιώτης, Ζαχαρίας Ιερόθεος, Καραμάνης Δημήτριος

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος