Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη

(ΠΥ.930)

Περιεχόμενα: Η δυναμική του ανθρώπινου πληθυσμού. Τα όρια της ανάπτυξης: Ιστορική αναδρομή, Κοινωνικό-οικονομικές διαφοροποιήσεις στη χρήση των πόρων, Ρυθμοί εξάντλησης φυσικών πόρων. Αειφόρος ανάπτυξη: Μια πολύπλοκη και ασαφή έννοια με μεγάλη εξάπλωση και επιτυχία, τύποι αειφόρου ανάπτυξης, αρχές αειφόρου ανάπτυξης (Ισότητα, Συμμετοχικότητα, Πρόληψη, Ολοκληρωμένη πολιτική, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός), και η αειφόρος ανάπτυξη στην πράξη. Εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού: Ενημέρωση, Εθελοντικές ενέργειες, Νομοθεσία – Περιβαλλοντικοί κανονισμοί (Τύποι κανονιστικών μέτρων, Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Προβλήματα εφαρμογής), Οικονομικά εργαλεία (Τύποι οικονομικών μέτρων, Εφαρμογές αυτών των μέτρων, Αποτελεσματικότητα, Μειονεκτήματα). Διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες: Δυσκολίες της διακρατικής συνεργασίας (Αντικρουόμενα συμφέροντα, Επικοινωνία και διαφάνεια, Δεσμεύσεις, Εθνική κυριαρχία, Εθιμικό δίκαιο), Διαδικασία σύναψης διεθνών συμφωνιών, Πως μπορεί να επιτύχει μια διεθνείς περιβαλλοντική συμφωνία. Προστασία του στρατοσφαιρικού όζοντος (πρωτόκολλο του Μόντρεαλ). Παγκόσμια κλιματική αλλαγή (πρωτόκολλο του Κιότο). Θεωρίες σχεδιασμού: Συστημική και ορθολογική θεωρία του σχεδιασμού, Πολιτικές ιδεολογίες και περιβαλλοντικός σχεδιασμός, Συμμετοχικός σχεδιασμός. Εκτίμηση αειφορικότητας. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Το περιβαλλοντικό κίνημα και οι συνέπειες του: Ιστορική αναδρομή, Το περιβαλλοντικό κίνημα στην Ελλάδα, Τα περιβαλλοντικά κόμματα στην κυβέρνηση.

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Θ' (Χειμερινό)

Διάρκεια: 3 ώρες/εβδ.

Διδακτικές Μονάδες: 3

Διδάσκων: Καλλιμάνης Αθανάσιος

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος