Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

(ΠΕ.X10)

 
Περιεχόμενα: Επανάληψη βασικών εννοιών και αρχών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Παρουσίαση λογισμικού πολύ-παραμετρικής ανάλυσης εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Αιολικές μηχανές και μέτρηση αιολικού δυναμικού; εφαρμογές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση κτιρίων και στην αγροτική οικονομία,  Φωτοβολταϊκή παραγωγή ενέργειας σε αυτόνομα συστήματα, Παραγωγή βιοαερίου από βιομάζα, Ανάλυση λειτουργίας μικρής υδροηλεκτρικής εγκατάστασης, Αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής και υψηλής ενθαλπίας, Ηλεκτροχημικές κυψελίδες και παραγωγή υδρογόνου, Πιλοτικές εφαρμογές ΑΠΕ στην Ελλάδα, Ενεργειακή πολιτική και νομοθεσία ανάπτυξης εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος