Γονιδιωματική - Μεταγονιδιωματική

(ΠΕ.X40)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγικές έννοιες στη Γονιδιωματική και Μεταγονιδιωματική. 2.  Εισαγωγή στις ομικές τεχνολογίες. 3. Χαρτογράφηση και αλληλούχιση – Γονιδιωματική. 4. Νέες τεχνικές αλληλούχισης Ι. 5. Νέες τεχνικές αλληλούχισης ΙΙ – Μεταγονιδιωματική. 6. Γονιδιωματική του Ενός Κυττάρου. 7. Βιοπληροφορική ανάλυση γονιδιωμάτων. 8. Φυλογενετική ανάλυση γονιδιωμάτων. 9. Βιοπληροφορική ανάλυση μεταγονιδιωμάτων. 10. Διεθνή προγράμματα μεταγονιδιωματικής. 11. Ελληνικά προγράμματα μεταγονιδιωματικής. 12. Βιοηθική και μεταγονιδιωματική. 13. Νομικές διαστάσεις της γονιδωματικής και μεταγονιδιωματικής.
 
Διδάσκων: Μεταδιδάκτορας
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος