Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

(ΠΕ. X50)

 
Περιεχόμενα: 1) Εισαγωγή- Επεισόδια κακοδιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων - Παραγωγή επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα 2) Ευρωπαϊκή, Ελληνική και Αμερικανική Νομοθεσία 3) Κατηγορίες επικινδύνων χημικών ουσιών 4) Χαρακτηρισμός επικινδύνων αποβλήτων-Ταξινόμηση-Σήμανση 5) Διασπορά τοξικών ουσιών, οδοί έκθεσης και η επικινδυνότητά τους 6) Εγκαταστάσεις για διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 7) Χημική ασυμβατότητα και αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων 8) Μεταφορά επικινδύνων υλικών 9) Εκτίμηση  κινδύνου 10) Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων 11) Θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων 12) Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων 13) Εδαφική διάθεση - Χώροι υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ). 
 
 
© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος