Διαχείριση Πανίδας

(ΠΕ.E10)

 
Σκοπός:  Δίνεται η βασική γνώση της αναγνώρισης, οικολογίας και διαχείρισης της πανίδας των σπονδυλωτών της Ελλάδας  μεθόδων καταγραφής και διαχείρισης της πανίδας της Ελλάδας.
 
Περιεχόμενα:   Εισαγωγή στην ομάδα των σπονδυλωτών (εμφάνιση, συστηματική κατάταξη, χαρακτηριστικά, γενικά στοιχεία οικολογίας). Παρουσίαση των ειδών αμφιβίων, ερπετών,  πουλιών και χειροπτέρων της Ελλάδας: αναγνώριση ειδών στο πεδίο, στοιχεία βιολογίας και οικολογίας. Μέθοδοι δειγματοληψίας στο πεδίο.Βασικές απειλές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας και διαχειριστικά μέτρα για την εξάλειψή τους. Παραδείγματα διαχείρισης και διατήρησης απειλούμενων ειδών πανίδας.
 
Διδάσκουσα: Κατή Βασιλική
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος