Μαθηματικά Ι

(ΠΥ. 110)

Περιεχόμενα: 1. Θεωρία Πινάκων. 2. Ορίζουσες. 3.Γραμμικά συστήματα. 4. Απαλοιφή Gauss. 5. Διανυσματικοί χώροι και βασικές ιδιότητες. 6. Γραμμική εξάρτηση και ανεξαρτησία. 7. Βάση και Διάσταση. 8. Υπόχωροι. 9. Γραμμικές απεικονίσεις. 10. Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα. 11. Τελεστές. 12. Αναπαράσταση τελεστών ως προς δεδομένες βάσεις. 13. Διανύσματα και Συστήματα Συντεταγμένων στον Τρισδιάστατο Χώρο.

 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος