Αγγλική ορολογία Ι

(ΠΥ. 160)

 
Περιεχόμενα: 1.introduction to extended writing and research 2. using evidence to support your ideas. 3. sourcing information for your project. 4.  taking notes. 5. developing your project. 6. Introductions  of essays. 7. Conclusions of essays. 8. Definitions. 9. Incorporating data and illustrations. 10. techniques to attend lectures. 11. academic vocabulary I. 12. academic vocabulary II. 13. academic vocabulary III
 
Διδάσκουσα: Κατσάρα Ουρανία
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος