Μαθηματικά ΙΙ – Διαφορικές εξισώσεις

(ΠΥ. 210)

 
Περιεχόμενα: 1. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. 2. Μερικές παράγωγοι. 3. Διπλά ολοκληρώματα. 4. Τριπλά ολοκληρώματα. 5. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. 6. Διανυσματικες συναρτήσεις. 7. Ακολουθίες. Σειρές και δυναμοσειρές. 8. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: Χωριζόμενες μεταβλητές. 9. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: εξίσωση Bernulli, γραμμικές εξισώσεις. 10. Γραμμικές συνήθεις διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. 11. Γραμμικές συνήθεις διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. 12. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. 13. Προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών.
 
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος