Γενετική

(ΠΥ. 220)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή στη Γενετική - Η φύση του γενετικού υλικού. 2. DNA, γονίδια και χρωμοσώματα - Το γονιδίωμα των διαφόρων οργανισμών - Δομή  και οργάνωση ευκαρυωτικού γονιδιώματος. 3. Κυτταρικός κύκλος – Μίτωση. 4. Μείωση, Γαμετογένεση, Η συμβολή της μίτωσης και της μείωσης στην αύξηση της γενετικής ποικιλότητας. 5. Διαδικασία μεταβίβασης γενετικής πληροφορίας στους οργανισμούς – Αντιγραφή γενετικής πληροφορίας. 6. Μεταγραφή της γενετικής πληροφορίας - Διαφορές μεταξύ προκαρυωτικής και ευκαρυωτικής μεταγραφής. 7. Γενετικός κώδικας – Μετάφραση της γενετικής πληροφορίας – Πρωτεϊνοσύνθεση. 8. Μεντελισμός: Πειράματα Mendel, Μονοϋβριδισμός. 9. Διϋβριδισμός, Διασταυρώσεις ελέγχου, Γενεαλογικά δένδρα. 10. Χρωμοσωματική βάση της κληρονομικότητας: Φυλετικά χρωμοσώματα, Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, Παραλλαγές της φυλοσύνδεσης, Ανάλυση φυλοσύνδετων χαρακτηριστικών στον άνθρωπο και σε άλλα είδη. 11. Προεκτάσεις μεντελισμού: Συνυπεροχή, Πολλαπλά αλληλόμορφα, Θανατογόνα γονίδια, Πλειοτροπισμός, Αλληλεπίδραση γονιδίων, Επιστατικά γονίδια, Προσθετικά γονίδια, Βιοχημική εξήγηση της επίστασης, Διεισδυτικότητα, Εκφραστικότητα,  Γονιδιακή έκφραση και περιβάλλον. 12. Σύνδεση – Διασκελισμός.
 
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος