Φυσικοχημεία

(ΠΥ. 320)

 
Περιεχόμενα: 1. Διαμοριακές δυνάμεις. Κινητική θεωρία αραιών αερίων. Ιδανικά αέρια. Πραγματικά αέρια: καταστατική εξίσωση virial, καταστατική εξίσωση van der Waals και προβλέψεις της για την ισορροπία φάσεων και κρισιμότητα. Συντελεστής Joule-Thomson. 2. Υγρά: τάση ατμών, ιξώδες, επιφανειακή τάση,  τριχοειδή φαινόμενα. 3. Στερεά: Κρυσταλλικά συστήματα και πλέγματα. Άμορφα στερεά. Θερμοχωρητικότητες στερεών. 4. Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος. 5. Ο Δεύτερος Θερμοδυναμικός νόμος στην εφαρμογή του. Υπολογισμοί εντροπικών μεταβολών. Θερμοδυναμική ανάλυση απλών κύκλων ουσιών. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. 6. Αρχές λειτουργίας θερμικών και ψυκτικών κύκλων. Κύκλος Carnot. 7.  Θερμοχημεία. Θερμότητες αντίδρασης. Πρότυπες καταστάσεις. 8. Μεταβολές κατάστασης. Το Χημικό δυναμικό. Νόμος των φάσεων. Συστήματα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών. Διαγράμματα φάσεων στερεού-υγρού δυαδικών συστημάτων. Συστήματα τριών συστατικών. 9. Φυσικά συστήματα: Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Ιδανικά και πραγματικά διαλύματα. Πτητικότητα. Προσθετικές ιδιότητες (ελάττωση της τάσης των ατμών, ανύψωση του σημείου ζέσεως, ταπείνωση του σημείου πήξεως, ώσμωση). Ισορροπίες ατμών-υγρού, αζεότροπα. Μερικώς αναμίξιμα υγρά. 10. Χημική κινητική. Τάξη αντίδρασης. 11. Φαινόμενα ιοντικής ισχύος. Συντελεστές ενεργότητας. Θεωρία Debye Huckel. Προσεγγιστικές λύσεις. Εφαρμογές σε περιβαλλοντικά συστήματα. 12. Οξειδοαναγωγή. Βασικές αρχές. Πρότυπα δυναμικά. Δυναμικά διαλύματος.  Δυναμικά ηλεκτροδίων. Tο ηλεκτρικό δυναμικό σε διεπιφάνειες. Πρότυπα ηλεκτρόδια. 13. Hλεκτροχημικά στοιχεία.  Πρότυπα δυναμικά ηλεκτροδίων.  Θερμοδυναμικά δεδομένα από μετρήσεις ΗΕΔ στοιχείων. Aπλές εφαρμογές μετρήσεων HEΔ.
 
Διδάσκουσα: Μακρίδης Σοφοκλής, Γαλάνη Αγγελική
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος