Περιβαλλοντική Γεωλογία

(ΠΥ. 360)

 
Περιεχόμενα: 1. Θεμελιώδεις 'Έννοιες, 2. Γεωλογία ως Βασική Περιβαλλοντική Επιστήμη, 3.      Γήινα Υλικά και Διεργασίες, Εδάφη και Περιβάλλον, 4. Γεωλογία και Οικοσυστήματα. 5. Φυσικές Καταστροφές, Ποταμοί και πλημμύρες, 6. Κατολισθήσεις και Συναφή Φαινόμενα, 7. Σεισμοί και Συναφή Φαινόμενα, 8. Ηφαιστειακή Δραστηριότητα, 9. Παράκτια Διάβρωση. 10. Υδατικοί Πόροι, Ρύπανση των Υδάτων, 11. Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον, 12. Ενέργεια και Περιβάλλον. 13. Γεωλογία και Κοινωνία.
 
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος