Στατιστική

(ΠΥ.410)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή στη στατιστική επιστήμη και μεθοδολογία. 2. Πιθανότητες / Κατανομές. Η κανονική κατανομή 3. Πως διαπιστώνω αν ένα σύνολο μετρήσεων ακολουθεί την κανονική κατανομή? 4. Στατιστικές δοκιμασίες I: κατανομή t-student, δοκιμασία-t για έναν πληθυσμό (+εργαστήριο). 5. Στατιστικές δοκιμασίες ΙΙ: Σύγκριση δυο πληθυσμών [Independent samples t-test] (+εργαστήριο). 6. Στατιστικές δοκιμασίες IΙΙ: Έλεγχος t για εξαρτημένα δείγματα [Paired samples t-test] (+εργαστήριο).  7. Στατιστικές δοκιμασίες IV: Μονοδιάστατη ανάλυση διακύμανσης [One-Way ANOVA] (+εργαστήριο). 8. Γραμμική παλινδρόμηση (+εργαστήριο). 9. Περιβαλλοντικές εφαρμογές της Στατιστικής Ι (+εργαστήριο). 10. Περιβαλλοντικές εφαρμογές της Στατιστικής ΙΙ (+εργαστήριο).
 
 

 

© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος