Οικολογία & Προστασία της φύσης

(ΠΥ.420)

 
Περιεχόμενα: 1. Βασικές έννοιες. Βιολογικά συστήματα και συστήματα που ενδιαφέρουν την οικολογία. Εισαγωγή στην Οικολογία Φυτών και Οικολογία βλάστησης. 2. Συστατικά των οικοσυστημάτων -Βιοτικοί & Αβιοτικοί παράγοντες. Οικολογικές πυραμίδες. Παραγωγικότητα. Ανάλυση οικσυστημάτων και οικολογικά μοντέλα.3. Κλίμα-Βιοκλίμα. Οι παράγοντες Φως, Θερμοκρασία, Νερό, Ανεμος. Επίδραση του ανέμου στη δομή και στο περιβάλλον των φυτών. 4. Προσαρμογές των φυτών σε ακραίες συνθήκες. 5. Εδαφος, εδαφικοί οργανισμοί, εδαφικό νερό και εδαφικά διαλύματα. Θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος και στα φυτά. Θρεπτικά στοιχεία και φυτοκοινότητες. Φυτικά είδη των αλατούχων εδαφών. Σχέσεις φυτοκοινοτήτων-εδάφους. 6. Εισαγωγή στις μεθόδους περιγραφής της βλάστησης. έννοια της φυτοκοινότητας. Δομή βλάστησης, Μονάδες ταξινόμησης και Συστήματα. 7. Η έννοια της διάπλασης. Συστήματα δομικής ταξινόμησης Dansereau και Kuchler. Το σύστημα δομικών διαπλάσεων του Fosberg. δομικο-Οικολογικό Συστημα Διαπλάσεων της Unesco. Μετάβαση στην ερμηνεία της χλωριδικής και της δομικής μονάδας. 8. Η φύση και τα προβλήματα των χλωριδικών δεδομένων. Quadrat:Η δειγματοληπτική επιφάνεια για την καταγραφή των ειδών. Επιλογή σχεδίου δειγματοληψίας. Δειγματοληπτικές προσεγγίσεις. 9. Τύποι κοινοτήτων με βάση την κυριαρχία ειδών. Έννοια της φυτοκοινωνίας. Φυτοκοινωνιολογικές σχολές φυτοκοινωνίας κατά Braun-Blanquet. 10. Συντελεστές ομοιότητας φυτοκοινοτήτων. Δείκτες ομοιότητας Jaccard και Sorensen. Σχέσεις ομοιότητας με βάση τις ποσότητες των ειδών. Τιμές κατωφλίου για την ταξινόμηση των φυτοκοινωνιών. Κατάταξη ειδών. 11. Έννοια του ορόφου βλάστησης. Βιοκλιματικά καθοριζόμενη ή Ζωνική βλάστηση. Εδαφικά εξαρτώμενη ή Αζωνική βλάστηση. 12. Τύποι οικοτόπων του Annex Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Καταγραφή, εκτίμηση, αξιολόγηση, παρακολούθηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία. 13. Απειλούμενοι - κινδυνεύοντες τύποι οικοτόπων. Πιέσεις-απειλές. Πρωτόκολλα παρακολούθησης.
 
Διδάσκοντες: ΠΔ 407 (Κεχαγιάς Γεώργιος)
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος