Διαχείριση στερεών αποβλήτων

(ΠΥ.440)

 
Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγικό μάθημα. 2. Χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. 3. Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. 4. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. 5. Διαχείριση βιοαερίου και στραγγισμάτων. 6. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 7. Κομποστοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων. 8. Ανακύκλωση - Εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 9. Θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. 10. Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 11. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. 12. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων. 13. Ανάλυση κόστους διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
 
 
© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος