Οικολογία & Δυναμική πληθυσμών

(ΠΥ.510)

 
Περιεχόμενα: 1. Γενικοί οικολογικοί όροι.  2. Οι βασικοί αβιοτικοί παράγοντες και οι επιδράσεις τους. 3. Προσαρμογές οργανισμών στο αβιοτικό περιβάλλον: νόμοι ελαχίστου και ανοχής, θερμικές προσαρμογές οργανισμών. 4. Προσαρμογές σε υδάτινες αντιξοότητες, λήθαργος. 5. Μετανάστευση, βιολογικοί ρυθμοί, οικότυποι. 6. Πληθυσμοί: μέγεθος και πυκνότητα, πρότυπα κατανομής στο χώρο, ηλικιακή οργάνωση. 7. Οικολογικές μέθοδοι: εκτίμηση μεγέθους και απόλυτης πυκνότητας πληθυσμών, σχεδιασμός δειγματοληψιών, πρότυπα κατανομής, τεχνικές ανάλυσης πληθυσμών. 8. Επιβίωση και γονιμότητα, αύξηση πληθυσμών, διαχείριση πληθυσμών. 9. Ενδο- και διαπληθυσμιακός ανταγωνισμός. 10.  Οικολογικός θώκος.  11. Θήρευση.  12. Ρύθμιση αφθονίας πληθυσμών: πληθυσμιακές διακυμάνσεις, ηθολογική ρύθμιση. 13. Διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.  
 
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος