Μικροβιακή Οικολογία

(ΠΥ.560)

 
Περιεχόμενα: 1-Εισαγωγικές έννοιες. Αρχές Μικροβιακής Οικολογίας. 2- Μικροβιακή εξέλιξη και συστηματική. 3- Βακτηριακή Ποικιλότητα. 4- Ποικιλότητα Αρχαίων. 5- Ευκαρυωτική Ποικιλότητα. 6- Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροβιακών πληθυσμών- ενδοπληθυσμιακές αλληλεπιδράσεις. 7- Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροοργανισμών και φυτών – ζώων. 8 - Επίδραση αβιοτικών παραγόντων στις μικροβιακές κοινότητες. 9 - Χαρακτηρισμός μικροβιακών πληθυσμών και κοινοτήτων με μεθόδους κλασικής μικροβιολογίας και μοριακής μικροβιακής οικολογίας.10- Εισαγωγή στις ομικές τεχνολογίες και τις νέες τεχνολογίες αλληλούχισης. 11-Ποσοτική Μικροβιακή Οικολογία: αριθμοί, βιομάζα και δραστικότητα μικροργανισμών.12-Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, του αζώτου, του θείου. 13-Ο βιογεωχημικός κύκλος του φωσφόρου, του σιδήρου, του μαγγανίου, του ασβεστίου, του πυριτίου και άλλων μετάλλων.
Διδάσκων: Γ. Τσιάμης
 
© 2008-2020, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος