Διδακτική Αξιολόγηση 2014-2015

Εκτυπώσιμη μορφή

 

1.  Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Για την εκπαιδευτική αξιολόγηση του Τμήματος, ορίστηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Β. Κατή, Μ. Πανίτσα και Γ. Τσιάμη. Η επιτροπή χρησιμοποίησε ερωτηματολόγιο το οποίο προμηθεύτηκε από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και μετά την έγκριση του ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου του τμήματος. Για να εκτιμήσουμε το εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται στο Τμήμα ΔΠΦΠ χρησιμοποιήσαμε αυτά τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν ανώνυμα από φοιτητές που παρακολουθούσαν τις διαλέξεις και τα εργαστήρια του τμήματος. Η επιτροπή που ορίστηκε προχώρησε στη διανομή των ερωτηματολογίων μεταξύ της πέμπτης και δέκατης εβδομάδας μαθημάτων σε φοιτητές που βρέθηκαν να παρακολουθούν τις προφορικές διδασκαλίες και τα εργαστήρια του εκάστοτε μαθήματος. Η μέρα και ώρα που διανέμονταν τα ερωτηματολόγια ήταν τυχαία και άγνωστη για το διδάσκοντα και τους φοιτητές. Στα μαθήματα που δίδασκαν τα μέλη της επιτροπής, τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από άλλο μέλος της επιτροπής για τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις που το ακροατήριο ήταν μικρότερο από 3 άτομα, η διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε δεύτερη ημερομηνία, η οποία επίσης ήταν άγνωστη στους διδάσκοντες και φοιτητές. Στα ερωτηματολόγια οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν: α) την παρακολούθηση των μαθημάτων, το περιεχόμενο τους και τη χρησιμότητα τους (7 ερωτήσεις), β) το περιεχόμενο και τη ποιότητα των συγγραμμάτων και των πανεπιστημιακών σημειώσεων (7 ερωτήσεις) και γ) την ποιότητα της διδασκαλίας (12 ερωτήσεις). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ 5 διαβαθμίσεων ποιότητας: ‘Καθόλου’ (βαθμός 1), ‘Λίγο’ (βαθμός 2), ‘Αρκετά’ (Βαθμός 3), ‘Πολύ’ (βαθμός 4) και ‘Παρά πολύ’ (βαθμός 5).

Συνολικά συμπληρώθηκαν 1366 ερωτηματολόγια σε 74 μαθήματα. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ανά μάθημα κυμαίνεται από 4 ως 51, με μέσο όρο 18.5. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων συμπληρώθηκαν 850 ερωτηματολόγια σε 11 εργαστηριακά μαθήματα. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ανά εργαστηριακό μάθημα κυμαίνεται από 53 ως 104, με μέσο όρο 77.3.

 

2.  Αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Όσον αφόρα την παρακολούθηση των προπτυχιακών μαθημάτων, οι φοιτητές αποκρίθηκαν ότι παρακολουθούν πολύ τα μαθήματα (4,05), βρίσκουν το περιεχόμενο των μαθημάτων πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο για την πορεία των σπουδών τους (3,70) και θεωρούν ότι υπάρχει πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ των μαθημάτων (3,22). Οι αίθουσες διδασκαλίας κριθήκαν ότι χρήζουν άμεσης βελτίωσης (2,89).

Οι φοιτητές αποκρίθηκαν ότι τα συγγράμματα και οι πανεπιστημιακές σημειώσεις καλύπτουν την ύλη του μαθήματος σε κάλο βαθμό (3,64) και η ποιότητα τους είναι καλή (3,68). Η ποιότητα των πανεπιστημιακών σημειώσεων και συγγραμμάτων είναι καλή με βαθμολογίες (3,71) και (3,49). Είναι εμφανές ότι η έγκαιρη διάθεση των συγγραμμάτων πρέπει να βελτιωθεί (3,24) και η χρήση της βιβλιοθήκης θα πρέπει να ενθαρρύνεται ακόμη περισσότερο (2,61).

Ως προς την ποιότητα της διδασκαλίας οι βαθμολογίες ήταν πολύ καλές και ποιο συγκριμένα: (α) οι φοιτητές αποκρίθηκαν ότι οι διδάσκοντες εξήγησαν πολύ καλά τη σημασία και τους στόχους των μαθημάτων (3,76), (β) ήταν πολύ κατανοητοί στις παραδόσεις τους (3,84) και (γ) είχαν καλά οργανώσει τη διδασκαλία τους (3,81). Οι διδάσκοντες κινούν το ενδιαφέρον των φοιτητών σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό (3,60) και μπόρεσαν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στο επίπεδο τους σε πολύ καλό βαθμό (3,55). Ο διδάσκων ενθάρρυνε σε πολύ καλό βαθμό τους φοιτητές να διατυπώνουν απόψεις και ερωτήσεις (3,91) και απαντούσε κατανοητά στις ερωτήσεις τους (3,86). Η προσέλευση του διδάσκοντα στο μάθημα ήταν πολύ έως παρά πολύ καλή (4,13), και με αυτό τον τρόπο μπόρεσε να αναπτύξει συνεργασίες με τους φοιτητές σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό (3,86).

Όσον αφόρα την παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων, οι φοιτητές ενημερώθηκαν για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε πολύ καλό βαθμό (4,18) και κρίθηκε ότι υπάρχει μια αρκετά ικανοποιητική σύνδεση της ύλης των εργαστηριακών ασκήσεων με αυτή των παραδόσεων του μαθήματος (3,76). Το μεγαλύτερο μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών (4,19) ενώ κρίθηκε πολύ καλή η συνεργασία που είχαν με τους διδάσκοντες των εργαστηριακών ασκήσεων (4,05). Το διδακτικό και επικουρικό προσωπικό κρίθηκε ότι: (α) ανταποκρίνεται σε πολύ καλό βαθμό στις ερωτήσεις των φοιτητών (3,89), (β) εξηγούν αρκετά ικανοποιητικά τις βασικές αρχές των εργαστηριακών ασκήσεων (3,80) με το μεγαλύτερο μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων να αποτελούν πραγματικά εργαστηριακά πειράματα (3,57). Οι φοιτητές έκριναν ότι ο εξοπλισμός των εργαστηρίων ήταν ικανοποιητικός (3,52), ενώ οι περισσότεροι φοιτητές έκριναν ότι η επιστημονική τους κατάρτιση είναι ποιο ολοκληρωμένη με την συμμετοχή τους στις εργαστηριακές ασκήσεις (3,66).

 

3.  Συμπεράσματα από την εκπαιδευτική αξιολόγηση

Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά παρατηρήσεων για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος ΔΠΦΠ. Γενικά, οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν τις διαλέξεις έχουν μια θετική εικόνα για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για την ποιότητα της διδασκαλίας θεωρητικής και εργαστηριακής. Αυτό δεν θα πρέπει να εφησυχάζει τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος αφού υπάρχει ένα (μικρό έστω) ποσοστό που δεν είναι ικανοποιημένο από την εκπαιδευτική διεργασία.

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος