Παρουσίαση Τμήματος

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΔΠΦΠ) ιδρύθηκε το 1998. Το 1999 προσελήφθησαν τα πρώτα πέντε μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Αγρίνιο. Από τότε, το Τμήμα συνεχώς μεγαλώνει και το έτος 2015 αριθμεί 18 μέλη ΔΕΠ.

Το Τμήμα μας τα 17 αυτά χρόνια λειτουργίας του κινείται πάνω σε τρεις στρατηγικούς άξονες που καθοδηγούν τη δυναμική μας στην κίνηση προς τα μπρος: α) στελέχωση με αξιόλογο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, β) ερευνητική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου, γ) πρόγραμμα σπουδών. Μια δυναμική που τροφοδοτεί και την προοπτική για τους φοιτητές μας που αποτελούν το λόγο ύπαρξης και ανάπτυξης ενός Τμήματος στην Εθνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα.

Στα 17 πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το Τμήμα ΔΠΦΠ επιδιώκει στη βάση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού προγράμματος σπουδών που διαρκώς βελτιώνεται, αναπροσαρμόζεται και αναμορφώνεται ανάλογα με τις αιχμές της επιστήμης του περιβάλλοντος, να συμβάλει στην καλύτερη αντιστοιχία πτυχίου και αγοράς εργασίας, να έχει αποφοίτους που θα έχουν σημαντικά εφόδια και γνωστικά πλεονεκτήματα για σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο δραστηριοτήτων της επιστήμης του Περιβάλλοντος.

Συγχρόνως αυξάνει και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, όπως γίνεται φανερό από τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ, ο οποίος αυξήθηκε από 2,6 επιστημονικά άρθρα ανά άτομο το 2000 σε 3,52 άρθρα ανά άτομο το 2014.

Σήμερα στην αρχή του χειμερίνου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, απέχουμε περίπου 6 χρόνια από την απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ΔΠΦΠ για μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Μια απόφαση που το 2009 είχε οδηγήσει στις αναγκαίες αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα σπουδών των υφιστάμενων Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα (Πολυτεχνείο Κρήτης-Χανιά και Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης-Ξάνθη). Η μετονομασία του Τμήματος ΔΠΦΠ σε Τμήμα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» κρίθηκε απαραίτητη καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη του Τμήματος στο ΤΕΕ και αναγνώρισή του ως Τμήμα Μηχανικών με τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους μας.

Οι τολμηρές αποφάσεις του Τμήματος ΔΠΦΠ σε σχέση με τη μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος έχει ήδη σηματοδοτήσει μια μεγάλη αλλαγή, η οποία σχεδιάστηκε στρατηγικά και δομήθηκε πάνω σε σταθερά πλαίσια και αρχές Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων. Το Τμήμα ΔΠΦΠ δίνει επιπρόσθετα στην υψηλού επιπέδου παροχή εκπαίδευσης, ιδιαίτερη έμφαση και στην έρευνα που διεξάγεται από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του (ΔΕΠ), καθώς η ερευνητική δραστηριότητα είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική και εν γένει ακαδημαϊκή ποιότητα, καθώς και με τη μεταφορά του σύγχρονου επιστημονικού γίγνεσθαι στις αίθουσες διδασκαλίας.

Ισχυρό μας όπλο σε αυτή την προσπάθεια είναι η υψηλή θέση που κατέχει το ΤΔΠΦΠ, ως προς τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες επιστημονικής έρευνας σε επίπεδο Πανεπιστημιακών Τμημάτων της πατρίδας μας, και σε συγκρίσιμα ή και υψηλότερα επίπεδα με αντίστοιχα Τμήματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέλλον, μέσω της θεσμοθέτησης των αποφάσεών μας από τα όργανα της Πολιτείας, θα δικαιώσει τις συλλογικές μας προσπάθειες για βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου της εκπαίδευσης και καλύτερη θέση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.

© 2008-2019, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος