Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα μας

Εκτυπώσιμη μορφή

Για την απόκτηση του πτυχίου τους οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 62 μαθήματα, 51 υποχρεωτικά (82%) και 11 επιλογής (18%). Εκ των υποχρεωτικών μαθημάτων τα δύο είναι ξένη γλώσσα και ο βαθμός τους δεν υπολογίζεται στον βαθμό πτυχίου. Η αναλογία των ωρών διδασκαλίας σε θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια είναι περίπου 55%, 30% και 15% αντίστοιχα. Δεν εφαρμόζεται το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων. Πέραν των γραπτών ή εργαστηριακών εξετάσεων, σε πολλές περιπτώσεις δίνονται υποχρεωτικές ή προαιρετικές ασκήσεις που συμμετέχουν με ποσοστό στην τελική βαθμολογία. Σε κάποια μαθήματα διενεργείται ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) ενώ κάποια μαθήματα εξετάζονται με τη μορφή εξαμηνιαίας εργασίας μόνον. Κάθε χρόνο σε συγκεκριμένη ημερομηνία στις αρχές του εαρινού εξαμήνου, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος παρουσιάζουν τα θέματα των διπλωματικών εργασιών, η οποία είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης που υλοποιείται στο Τμήμα μας, επειδή αυτή συμβάλλει τόσο στην πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος όσο στη δημιουργία προϋποθέσεων για την μελλοντική ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, συνδέοντας έτσι συμβάλλοντας έτσι στην ουσιαστική σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την Παραγωγή.

Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται Συντελεστής Βαρύτητας του μαθήματος, και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων αυτών των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

  • Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0
  • Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5
  • Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0
  • Η Διπλωματική Εργασία έχει συντελεστή βαρύτητας 12.

Επιπλέον πληροφορίες:

© 2008-2021, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος