Μεταβατικές Διατάξεις

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Μεταβατικές Διατάξεις: Υποχρεωτικά Μαθήματα


Α' εξάμηνο

 • το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αλλάζει σε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με μικρές αλλαγές στη διδακτέα υλη (σημειώσεις)

Β' εξάμηνο

 • το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ Η/Υ μεταφέρεται από το Γ' εξάμηνο στο Β' (στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα διδαχθεί και στα δυο εξάμηνα)
 • το μάθημα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ μετονομάζεται σε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (η διδακτέα ύλη αναπροσαρμόζεται)
 • το νέο μάθημα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ εισάγεται στο Πρώτο Έτος, αλλά μπορούν να το διδαχθούν και όσοι απο τα παλαιότερα έτη το επιθυμούν
 • το μάθημα ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ καταργείται
 • το μάθημα επιλογής ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ γίνεται υποχρεωτικό (η διδακτέα ύλη παραμένει ως είχε)
 • το μάθημα ΒΟΤΑΝΙΚΗ μετονομάζεται σε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ και μετακινείται στο Δ' εξάμηνο (η διδακτέα ύλη αναπροσαρμόζεται)

Γ' εξάμηνο

 • το μάθημα ΖΩΟΛΟΓΙΑ καταργείται
 • το μάθημα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ αντικαθιστά το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (η διδακτέα ύλη παραμένει ως είχε). Επειδή οι φοιτητές του Γ' εξαμήνου διδάχτηκαν το μάθημα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ κατά το εαρινό εξάμηνο του 2008-09, μόνο για το χειμερινό εξάμηνο του 2009-10 δεν θα το διδαχθούν και στη θέση του θα γίνει το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ Η/Υ που μεταφέρθηκε απο το Γ' στο Β' εξαμηνο
 • το μάθημα ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ μετακινήθηκε απο το Δ' εξάμηνο (η διδακτέα ύλη παραμένει ως είχε)
 • το μάθημα ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ αντιστοιχεί στο παλαιό μάθημα ΓΕΝΕΤΙΚΗ του Δ' εξαμήνου, το οποίο καταργείται
 • εισάγεται το νέο μάθημα ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ και όσοι απο τα μεγαλύτερα έτη το επιθυμούν, μπορούν να το διδαχθούν
 • το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ μεταφέρεται από το Δ' εξάμηνο

Δ' εξάμηνο

 • το μάθημα ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ μετονομάζεται πλέον σε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΙΔΑΣ (η διδακτέα ύλη αναπροσαρμόζεται μερικώς)
 • το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ αντιστοιχεί στο επιλογής μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ (η διδακτέα ύλη αναπροσαρμόζεται)
 • εισάγεται το νέο μάθημα ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • το μάθημα ΜΟΡΙΑΚΗ & ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ μεταφέρεται από το Γ' εξάμηνο

Ε' εξάμηνο

 • το παλαιό μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ αντιστοιχεί στο νέο μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (η διδακτέα ύλη αναπροσαρμόζεται)
 • το μάθημα ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ αντικαθιστά το παλαιό μάθημα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (η διδακτέα ύλη παραμένει ως είχε).
 • το παλαιό μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ μετονομάζεται σε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και μετακινείται από το Η' εξάμηνο (στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα διδαχθεί και στα δυο εξάμηνα)
 • εισάγεται το νέο μάθημα ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΤ' εξάμηνο

 • εισάγεται το νέο μάθημα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
 • το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι αντιστοιχεί στο παλαιό μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (η διδακτέα ύλη παραμένει ως είχε)
 • εισάγεται το νέο μάθημα ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • το μάθημα ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ μετακινήθηκε από το Ε' εξάμηνο (η διδακτέα ύλη παραμένει ως είχε)
 • το παλαιό μάθημα ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ μετονομάζεται σε ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ και μετακινείται στο Ζ' εξάμηνο (η διδακτέα ύλη αναμορφώνεται)
 • εισάγεται το νέο μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, το οποίο αντιστοιχεί στο μάθημα επιλογής ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ζ' εξάμηνο

 • το μάθημα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ αντιστοιχεί στο παλαιό μάθημα επιλογής ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
 • το μάθημα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ μετακινήθηκε από το ΣΤ' εξάμηνο (η διδακτέα ύλη παραμένει ως είχε)
 • εισάγεται το νέο μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • το μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ μεταφέρεται από το Η' εξάμηνο

Η' εξάμηνο

 • το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ μετακινήθηκε από το Η' στο Θ' εξάμηνο (το μάθημα δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος)
 • το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ από μάθημα επιλογής γίνεται υποχρεωτικό
 • εισάγεται το νέο μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μεταφέρεται από το Ζ' εξάμηνο

Θ' εξάμηνο

 • το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ αντιστοιχεί στο επιλογής μάθημα ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Μεταβατικές Διατάξεις: Μαθήματα Επιλογής


Ζ' εξάμηνο

 • το μάθημα ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ αντιστοιχεί στο μάθημα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
 • το μάθημα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΩΝ αντιστοιχεί στο μάθημα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
 • εισάγονται τα εξής νέα μαθήματα: ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
 • καταργείται το μάθημα ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η' εξάμηνο

 • το μάθημα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αντιστοιχεί στο μάθημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • το μάθημα ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ αντιστοιχεί στο μάθημα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ αντιστοιχεί στο μάθημα ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • εισάγονται τα εξής νέα μαθήματα: ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • καταργούνται τα εξής μαθήματα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι, ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θ' εξάμηνο

 • εισάγονται τα εξής νέα μαθήματα: ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
 • καταργούνται τα εξής μαθήματα: ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ, ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Οι φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 θα εξετάζονται στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, αντίστοιχα.

Όσοι φοιτητές μέχρι και 5ου έτους επιθυμούν να παρακολουθούν νέα μαθήματα μικρότερων ετών, μπορούν να τα δηλώνουν.

Για του φοιτητές επί πτυχίω, θα ισχύει η παλαιά διδακτέα ύλη για μαθήματα που οφείλουν και έχουν καταργηθεί.

 

© 2008-2018, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων